Skip links

OGOLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TRAVEL PROJECT ADAM DUDZIŃSKI (DALEJ: „OWU”) 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY. 

1. Organizatorem imprez turystycznych stanowiących przedmiot umowy jest TRAVEL PROJECT ADAM DUDZIŃSKI z siedzibą we Wrocławiu ul. Jaracza 37f/, NIP: 6762326890; REGON: 020530834, adres poczty elektronicznej: biuro@travel-project.pl. Travel Project jest podmiotem odpowiedzialnym za przebieg imprezy turystycznej. Podmiotem zapewniającym ochronę̨ na wypadek niewypłacalności jest AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń́ i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-867 ul. Chłodna 51; 

2. Przez użyte w niniejszych OWU określenia należy rozumieć́:

a) Umowa – umowa udziału w imprezie turystycznej organizowana przez Travel Project Adam Dudziński, wraz z jej integralnymi częściami, a to: niniejszymi OWU, „Uwagami o Podróżowaniu” i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń́,

b) Impreza – impreza turystyczna organizowana przez Travel Project, stanowiąca przedmiot Umowy,

c) Klient (Podróżny, Uczestnik) – osoba która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę̨ na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej Umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której Umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą Umową,

d) Przedstawiciel Travel Project – zarówno pracownik Travel Project dokonujący sprzedaży Imprezy, jak i agent dokonujący sprzedaży Imprezy w imieniu i na rzecz Travel Project,

e) Data wyjazdu – data rozpoczęcia Imprezy określona w Umowie.

f) Dziecko – osoba w określonej kategorii wiekowej korzystająca ze zniżek dla dzieci w rezerwacji.

3. Prawa i obowiązki Klientów określa Umowa wraz z OWU, „Uwagami o Podróżowaniu” i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń́, a w zakresie nieuregulowanym powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) (dalej: Kodeks cywilny).
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć́ z tytułu realizacji Umowy będą̨ rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy sad.

II. ZAWARCIE UMOWY. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY

1. Obowiązkiem Klienta przed zawarciem Umowy jest wnikliwe zapoznanie się̨ z jej treścią̨, jak również̇ z treścią̨ oferty obejmującej stanowiącą przedmiot Umowy Imprezę̨ oraz ramowym programem Imprezy. Umowa może zostać́ zawarta przez osobę̨ pełnoletnią i nieubezwłasnowolnioną. W przypadku osoby małoletniej Umowę̨ podpisują̨ rodzice lub opiekunowie prawni, względnie umocowany przez nich pełnomocnik. Osoba podpisująca Umowę̨ w imieniu i na rzecz innej osoby oświadcza, że posiada pełnomocnictwo do zawarcia Umowy i do wyrażenia/braku wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

2. Zawarcie Umowy następuje przez jej podpisanie przez przedstawiciela Travel Project oraz Klienta (lub osobę̨, która zawiera umowę̨ na rzecz Klienta). Osoba podpisująca umowę̨ zobowiązana jest do poinformowania wszystkich Klientów tj. osób wymienionych w Umowie jako uczestnicy imprezy, o wszelkich warunkach Umowy, treści dokumentów stanowiących jej integralną cześć́, prawach i obowiązkach Klienta oraz wszelkich zmianach Umowy, jak również̇ przyjmuje na siebie odpowiedzialność́ za zapłatę̨ w całości ceny Imprezy za wszystkie te osoby. Osoba podpisująca Umowę̨ zobowiązana jest podać́ prawidłowe dane, w tym prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz jest zobowiązana poinformować́ Travel Project o zmianie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu, adresu email) swoich oraz innych osób wskazanych w Umowie, a także o zmianie lub wymianie dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, a to w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności. Zmiany danych paszportowych mogą̨ spowodować́ utracenie ważności wykupionych biletów lotniczych, promowych, autobusowych lub zezwoleń́ i innych rezerwacji.

3. Uczestnictwo w Imprezie osoby małoletniej bez rodziców lub opiekunów prawnych, jest możliwe tylko wraz z pełnoletnią osobą towarzyszącą oraz wymaga przedstawienia przy zawarciu Umowy opatrzonej podpisem poświadczonym notarialnie zgody przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej wraz z oświadczeniem, iż̇ osoba wyrażająca zgodę̨ jest jej przedstawicielem ustawowym. 

4. Travel Project przed zawarciem Umowy zobowiązany jest do udzielenia Klientom informacji o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych oraz o przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w Imprezie, a także o szczególnych zagrożeniach zżycia i zdrowia w miejscach odbywania Imprezy oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. 

5. Klient zobowiązany jest do posiadania obowiązujących dokumentów upoważniających go do przekroczenia granicy RP, krajów tranzytowych oraz kraju docelowego. Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność́ za uzyskanie dokumentów niezbędnych do odbycia podroży, czyli: paszportu, wizy, szczepień́ ochronnych lub dodatkowego ubezpieczenia. Na Kliencie spoczywa również̇ odpowiedzialność́ za ich terminowe złożenie do Travel Project w celu podjęcia przez Travel Project czynności potrzebnych do realizacji Imprezy turystycznej. O terminie złożenia dokumentów Klient zostanie powiadomiony każdorazowo przy zawarciu Umowy. Każdy z uczestników wyjeżdżających poza Unię Europejską musi posiadać ważny paszport (minimum 9 miesięcy od daty powrotu do Polski). Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Podróżujące dzieci muszą posiadać własny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Przy wyjazdach do krajów, do których nie jest wymagana wiza dla obywateli RP, obcokrajowcy załatwiają̨ formalności wizowe we własnym zakresie, w czasie umożliwiającym prawidłową realizację Imprezy. 

6. Jeżeli dokonana rezerwacja ma charakter wstępny uzależniony od dostępności miejsc w samolocie, autokarze lub miejsca w hotelu (tzw. rezerwacja na zapytanie) zawartą umową uważa się̨ za zawartą pod warunkiem, że objęte umową miejsca w samolocie i miejsca we wskazanym hotelu będą̨ dostępne. W przypadku potwierdzenia przez Travel Project w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy dostępności tych miejsc umowa uzyskuje automatycznie pełną skuteczność́, o ile cena Imprezy nie ulegnie zmianie wobec wskazanej w Umowie. Przy rezerwacjach na zapytanie (RQ) konieczna jest zapłata pełnej kwoty zaliczki lub całości wartości zamawianej Imprezy wg wartości i terminów wskazanych na Umowie. Jeżeli z potwierdzenia dostępności miejsc wynika, że cena Imprezy ulegnie zmianie wobec wskazanej w Umowie wówczas dla uzyskania pełnej skuteczności Umowy koniecznym jest uzyskanie przez Travel Project zgody Klienta przekazanej w formie pisemnej, względnie podpisania nowej Umowy przy jednoczesnym rozwiązaniu Umowy zawartej poprzednio. W przypadku braku uzyskania zgody Klienta lub zawarcia nowej Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim, Umowa pierwotnie zawarta nie wywołuje skutków prawnych, a pobrana zaliczka podlega zwrotowi. 

7. Klient jest zobowiązany poinformować́ Travel Project o zmianie swoich danych osobowych lub danych osobowych uczestników (nazwisko, imię̨, adres), a także o zmianie lub wymianie dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności. W przypadku imprez realizowanych samolotami rejsowymi zmiana danych osobowych odbywa się̨ z uwzględnieniem warunków oferty przewoźnika lotniczego i może wiązać́ się̨ z koniecznością̨ dodatkowych opłat pobieranych przez przewoźnika lotniczego, a także ponownej kalkulacji ceny imprezy turystycznej. 

8. Zawierając Umowę̨ Klient deklaruje, że stan jego zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w Imprezie będącej przedmiotem Umowy oraz ze uzyska odpowiednie szczepienia uprawniające go do podroży.

III. CENA IMPREZY
1. Cena Imprezy płatna jest w sposób, w wysokości i w terminach określonych w Umowie, przy czym pierwsza cześć́ ceny płatna jest zawsze przy zawarciu Umowy. W przypadku braku uiszczenia jakiejkolwiek części we wskazanych w Umowie terminach, Travel Project ma prawo do rozwiązania Umowy, po uprzednim wezwaniu Klienta do uregulowania płatności. W takiej sytuacji Travel Project uprawniony będzie do pobrania kwoty odpowiadającej wysokości rzeczywiście poniesionych przez niego kosztów w związku z przygotowaniem do zorganizowania Imprezy na zasadach pkt V poniżej. Cena Imprezy jest wyrażona w USD, EURO lub PLN i jest płatna w wysokości i walucie wskazanej w Umowie. W przypadku odwołania Imprezy zwrot ceny dokonywany jest w kwocie nominalnej w walucie wpłaconej przez Klienta.

IV. ZMIANY UMOWY, ODWOŁANIE IMPREZY 

A. PRZYCZYNY NIEZALEŻNE OD KLIENTA 

1.Travel Project ma prawo przed rozpoczęciem Imprezy dokonać́ jednostronnie zmiany warunków umowy, jeżeli zmiana jest nieznaczna. Jeżeli Travel Project przed rozpoczęciem Imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić́ istotne warunki Umowy, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien, niezwłocznie, poinformować Travel Project czy: przyjmuje proponowaną zmianę̨ Umowy lub czy odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku ponoszenia jakichkolwiek opłat.

2. Jeżeli Klient, zgodnie z pkt. 1 powyżej, odstępuje od umowy lub jeżeli Travel Project odwołuje Imprezę̨ z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru: 1) uczestniczyć́ w Imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się̨ na Imprezę̨ o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie; 2) zadać́ natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. 

3. Realizacja Imprezy, która odbywa się̨ transportem lotniczym lub autokarowym, uzależniona jest od liczby zgłoszeń, a Travel Project zastrzega sobie prawo odwołania takiej Imprezy, jeżeli liczba zgłoszeń jest mniejsza niż̇ minimalna ilość wskazana każdorazowo w umowie i w ofercie. 

4. Klient zostanie powiadomiony o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej i rozwiązaniu Umowy przez Travel Project z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń́ w terminie co najmniej:

a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni;
b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni; 

c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż̇ 2 dni;

5. W przypadku imprez turystycznych autokarowych lub lotniczych, zmiana środka transportu, w przypadku imprez autokarowych realizacja imprezy przy użyciu autokaru liniowego, w przypadku imprez lotniczych zmiana linii lotniczej nie jest zmianą warunków umowy, a jedynie modyfikacjom programu. W związku z powyższym Organizator nie wymaga akceptacji klienta w przypadku powyższych zmian.
6. W przypadku odwołania imprezy turystycznej i rozwiązania Umowy przez Travel Project z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń́ lub z powodu braku możliwości zrealizowania umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności Travel Project zwraca Klientowi wszystkie wniesione wpłaty. Klient nie jest uprawniony w takiej sytuacji do dochodzenia dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

B. PRZYCZYNY ZALEŻNE OD KLIENTA 

1. Klient może zrezygnować́ z Imprezy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem za zapłatą na rzecz Travel Project opłaty za odstąpienie.
2. W przypadku imprez realizowanych przelotami rejsowymi koszt zmiany warunków Umowy przeliczany jest indywidualnie i podawany jest każdorazowo. 

3. Przeniesienie przez Klienta przysługujących z tytułu Umowy uprawnień́ na osobę̨ spełniającą warunki udziału w Imprezie może nastąpić́, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień́ i przejecie obowiązków, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest skuteczne wobec Travel Project, jeżeli Klient zawiadomi go o tym w rozsądnym terminie. W przypadku zmiany uczestnika Travel Project ma prawo pobrać́ od Klienta kwotę̨ odpowiadającą̨ rzeczywistym kosztom poniesionym przez niego w wyniku zmian. W przypadku imprez realizowanych przelotami rejsowymi zmiana uczestnika jest możliwa pod warunkiem wyrażenia zgody linii lotniczej po opłaceniu kosztów, wg stawek przewoźnika realizującego dany lot, wynikających z konieczności zmiany rezerwacji. 

4. W przypadku zmian innych niż̇ określone w pkt 1 – 3 powyżej, warunki dokonania zmian ustalane są̨ z Travel Project odrębnie dla każdego przypadku.
5. Zmiana Umowy, o której mowa w pkt 1-4 powyżej, jest dokonana z chwilą podpisania zmienionej Umowy przez osobę̨ uprawnioną do jej zawarcia, zgodnie z postanowieniami pkt II niniejszych OWU. 

V. REZYGNACJA Z IMPREZY 

1. Rezygnacja z Imprezy (odstąpienie od Umowy) wymaga pisemnego oświadczenia Klienta pod rygorem nieważności.

2. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z imprezy turystycznej (odstąpieniu od Umowy) z przyczyn nie leżących po stronie Travel Project (np. odmowa wydania paszportu, brak wizy, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, choroba, sprawy rodzinne, niemożność́ otrzymania urlopu), Travel Project , z zastrzeżeniem pkt 3, uprawniony będzie do pobrania kwoty w wysokości odpowiadającej cenie Imprezy pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych składających się̨ na Imprezę̨. Przewidywana opłata uzależniona jest od spodziewanych oszczędności oraz dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania usług 

Wysokość́ kosztów potrąceń́ zależy od terminu zgłoszenia rezygnacji i Imprezy. Podane poniżej wartości procentowe są̨ wartościami informacyjnymi i stanowią̨ typowe i przewidywalne kwoty potrąceń́ względem całkowitej wartości Umowy.

a) Imprezy turystyczne zagraniczne: 

• 10% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie powyżej 125 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 

• 20% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie od 124 do 95 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 

• 30% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie od 94 do 65 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 

• 40% ceny imprezy jeżeli, rezygnacja nastąpiła w okresie od 64 do 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 

• 70% ceny imprezy jeżeli, rezygnacja nastąpiła w okresie od 44 do 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 

• 80% ceny imprezy jeżeli, rezygnacja nastąpiła w okresie od 34 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 

• 90% ceny imprezy, jeżeli, rezygnacja nastąpiła w okresie od 14 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;

• 98% ceny imprezy w przypadku rezygnacji poniżej 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;

b) Imprezy turystyczne w Polsce

• 100% ceny pobytu w każdym momencie rezygnacji

• Możliwość́ zmiany nazwiska Klienta najpóźniej 2 dni przed datą rozpoczęcia imprezy za opłatą 50 zł/os. 

c) Rejsy
• 25% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie do 121 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
• 95% ceny imprezy w przypadku rezygnacji poniżej 121 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. 

d) Imprezy turystyczne zagraniczne obsługiwane tanimi liniami lotniczymi

• 50% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie powyżej 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 

• 70% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie od 44 do 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 

• 80% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie od 34 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 

• 98% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła poniżej 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy; 

Z uwagi na fakt realizacji imprez samolotem rejsowym/ liniowym koszty zmian oraz rezygnacji naliczone przez Biuro Podroży są̨ uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się̨ skontaktować́ z Travel Project w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu. 

Ustalenie ostatecznej wysokości opłaty nastąpi na dzień́ po zakończeniu Imprezy, z której Klient zrezygnował. Gdy w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych w indywidualnym przypadku okaże się̨, że istnieje różnica pomiędzy kwotą potrąconą̨, a ostateczną wysokością̨ opłaty obliczoną zgodnie z postanowieniami poprzednimi Travel Project w terminie 10 dni od dnia zakończenia Imprezy dokona zwrotu różnicy. Jeśli jednak w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych w indywidualnym przypadku okaże się̨, że istnieje różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta, a ostateczną wysokością̨ opłaty obliczoną zgodnie z postanowieniami poprzednimi Klient w terminie 10 dni od dnia zakończenia Imprezy dokona dopłaty do różnicy.

3. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z Imprezy w sytuacji, gdy zgodnie z Umową miał być́ zakwaterowany w pokoju z innymi osobami, a w jego miejsce nie zostaje wskazany inny uczestnik Imprezy, który przejmuje prawa i obowiązki zgodnie z IV.3, Klient dokonujący rezygnacji, niezależnie od postanowień́ pkt 2 powyżej, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich należności powstałych w wyniku zmiany statusu pokoju (z dwuosobowego na jednoosobowy itd.).

4. Klient może zawrzeć́ dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z Imprezy turystycznej, za opłatą dodatkowej składki.

5. Rezerwacja bezkosztowa ze zwrotem zaliczki w okresie 3 dni roboczych przysługuje klientowi, który zarezerwował/wykupił pobyt w obiekcie noclegowym w Polsce, jeśli w skutek wprowadzonych 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA W TRAKCIE IMPREZY

1. Z uwagi na specyfikę̨ Imprez objazdowych lub objazdowo wypoczynkowych Klient zobowiązany jest przestrzegać́ wskazań́ pracowników Travel Project, kierowców, opiekunów grupy.

2. Klient jest zobowiązany w trakcie Imprezy podporządkować́ się̨ zasadom określonym regulaminem obiektu, w którym zostanie zakwaterowany.

3. Klient zobowiązany jest przestrzegać́ zasad dot. bagażu oraz przestrzegać́ wszelkich przepisów dot. podroży samolotem, autokarem, w tym przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach tranzytowych i docelowych.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. WEWNĘTRZNE PROCEDURY ROZPATRYWANIA SKARG. METODY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

1. Travel Project jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową. Klientowi przysługuje odszkodowanie za szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności z umową. Travel Project nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy (Klientowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadosyćuczynienie), jeżeli:

a) winę̨ za niezgodność́ ponosi Klient,

b) winę̨ za niezgodność́ ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych Umową, a niezgodności nie dało się̨ przewidzieć́ lub uniknąć;

c) niezgodność́ została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami

2. Travel Project ogranicza swoją odpowiedzialność́ za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy do trzykrotności ceny Imprezy w stosunku do każdego Klienta, przy czym ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie lub szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie trwania Imprezy uchybień́ w wykonaniu Umowy, Klient może skorzystać́ z wewnętrznej procedury rozpatrywania skarg (procedura reklamacyjna), a w tym celu powinien niezwłocznie zawiadomić́ o tym wykonawcę̨ usługi, której dotyczy uchybienie oraz pracownika Travel Project w miejscu powstania zdarzenia. W trakcie trwania Imprezy pracownik Travel Project potwierdzi przyjęcie reklamacji od Klienta. Klient ma obowiązek poinformować́ o wszystkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej. W razie zgłoszenia w trakcie Imprezy Travel Project usuwa niezgodność́, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się̨ z kosztami, które są̨ niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą̨. Jeżeli Travel Project nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Klienta, Klient może dokonać́ tego sam i wystąpić́ o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Klient nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli Travel Project odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność́ powinna być́ usunięta niezwłocznie. W przypadku gdy niezgodność́ istotnie wpływa na realizację Imprezy, a Travel Project nie zdoła usunąć́ tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Klienta, Klient ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez opłaty za jej rozwiązanie. 

4. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3, Klient może złożyć́ Travel Project reklamację w terminie nie dłuższym niż̇ 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Reklamacja powinna być́ sporządzona w formie pisemnej i zawierać́ wskazanie uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie zadania Klienta. Reklamację należy składać́ na adres: TRAVEL PROJECT Ul. Jaracza 37f/5b, 50-305 Wrocław lub mailem na adres: biuro@travel-project.pl
5. Travel Project rozpatruje reklamacje w następujących terminach:
a) w przypadku złożenia reklamacji w trakcie trwania Imprezy turystycznej – w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia,
b) w przypadku złożenia reklamacji po zakończeniu Imprezy – w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. 

6. Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają̨ warunkom Konwencji Montrealskiej z 1999 r. zgodnie z rozporządzeniem rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźników lotniczych. Reklamacje dotyczące towarów zaginionych lub uszkodzonych w trakcie przewozu lotniczego należy składać́ pisemnie na adres przedstawicielstwa linii lotniczych w ciągu 7 dni od odebrania uszkodzonych przedmiotów, a w przypadku zaginięcia przedmiotów w ciągu 21 dni.

7. Klient może również̇ skorzystać́ z metod pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). W tym celu Klient ma prawo złożyć́ wniosek do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postepowania. Postepowanie może zostać́ również̇ wszczęte na wniosek Travel Project. Postepowanie w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich jest nieodpłatne. Rozstrzygniecie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy strony zostały poinformowane o wiążącym charakterze rozstrzygnięcia i konsekwencjach niezastosowania się̨ do niego oraz wyraziły zgodę̨ na poddanie się̨ takiemu rozstrzygnięciu.

8. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postepowania w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckim, któremu podlega Travel Project jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu Krakowie, strona internetowa: www.wroclaw.wiih.gov.pl.

9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę̨ internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców darzących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań́ umownych wynikających z umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

10. Niezależnie od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania Travel Project jest obowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedniej pomocy podróżnemu (uczestnikowi imprezy), który znalazł się̨ w trudnej sytuacji. Pomoc polega w szczególności na udzieleniu: odpowiednich informacji dotyczących świadczeń́ zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; pomocy w skorzystaniu ze smrodków porozumiewania się̨ na odległość́, w tym ze smrodków komunikacji elektronicznej. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator turystyki ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania uczestnika, w miarę̨ możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej, przez okres do 3 nocy.

11. Travel Project może zadać́ opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w pkt 10, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Klienta lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość́ opłaty nie może przewyższać́ rzeczywistych kosztów poniesionych przez Travel Project.

12. Jeżeli Travel Project, nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział w imprezie turystycznej usług stanowiących istotną cześć́ tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać́ w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również̇ w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót uczestnika do miejsca rozpoczęcia podroży nie został zapewniony. Jeżeli jakość́ świadczeń́ zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Travel Project przyznaje Klientowi odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej. Klient może odrzucić́ zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są̨ one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia. W przypadku gdy niezgodność́ istotnie wpływa na realizację Imprezy, a Travel Project nie zdoła usunąć́ tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Klienta, Klient ma prawo do rozwiązania Umowy bez opłaty za jej rozwiązanie. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń́ zastępczych lub Klient je odrzuci wówczas jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiazywania umowy o udział w imprezie turystycznej. 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Durz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), Travel Project informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Travel Project Adam Dudziński z siedzibą we Wrocławiu 50-305, przy ulicy Jaracza 37f/5b, telefon: 600820410, biuro@travel-project.pl. 

Dane Osobowe będą̨ przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Travel Project  w celu: 

a/zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług turystycznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO)

b/wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO)

c/dochodzenia roszczeń́ wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

d/marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

e/marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO)

IX. UBEZPIECZENIE

1.Travel Project zgodnie z wymogami ustawy o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) posiada podpisaną polisę̨ generalną z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń́ i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-867 ul. Chłodna 51; na rzecz osób korzystających z oferty turystycznej.
Nr POLISY : 8900012
Klienci Travel Project w cenie imprezy mają zawarte ubezpieczenie w wariancie podstawowym w następującym zakresie i sumach ubezpieczenia:
• koszty leczenia wraz z Assistance z sumą ubezpieczenia Europa: 10 000 EUR
• następstwa nieszczęśliwych wypadków – Europa: 2000 EUR
• bagaż̇ podróżny Europa: 200 EUR
2. Każdyczestnik imprezy może zawrzeć́ na własny koszt dodatkowe ubezpieczenie w szerszym zakresie i z dodatkową ochroną ubezpieczeniową w zależności od charakteru swojego wyjazdu oraz stanu zdrowia. 

3. Każdy Klient ma możliwość́ wykupienia dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Imprezy turystycznej. Poniesiony przez Klienta koszt takiego ubezpieczenia nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub odwołania wyjazdu.
4. Dochodzenie roszczeń́ wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez uczestnika w towarzystwie ubezpieczeniowym.
5. Oferta na dojazd własny w Polsce nie uwzględnia ubezpieczenia

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie www.egzotyka.tv (dalej jako „TRAVEL PROJECT”). Administratorem www.klub-turystyczny jest.
1. Organizatorem imprez turystycznych stanowiących przedmiot umowy jest TRAVEL PROJECT Adam Dudziński z siedzibą we Wrocławiu 50-305, ul. Jaracza 37f/5b. Dane osobowe zbierane przez Administratora są̨ przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Durz. UE L 119, s. 1), zwane go dalej: RODO. Administrator dokłada szczególnych starań́ w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów. Administrator z należytą starannością̨ dobiera i stosuje odpowiednie smrodki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również̇ przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

2. DANE OSOBOWE
2.1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Travel Project Adam Dudziński ul. Jaracza 37f/5b, 50-305 Wrocław
tel.: +48 600820410
e-mail: biuro@travel-project.pl
W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować́ się̨ z Administratorem danych osobowych za pomocą̨: poczty elektronicznej: biuro@travel-project.pl, poczty tradycyjnej: ul. Jaracza 37f/5b, 50-305 Wrocław, numer telefonu +48 600820410

2.2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe: imię̨ (imiona), nazwisko, datę̨ urodzenia, adres e-mail, obywatelstwo, numer PESEL, NIP, REGON, numer i serię paszportu, dowodu osobistego, wizerunek.
Twoje dane osobowe przetwarzane są̨ w celu:
a/podjęcia działań́ przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta)
b/wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej za pośrednictwem www.egzotyka.tv lub w sposób tradycyjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
c/wysyłki newsletteru na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
d/publikacji Twojej opinii o Administratorze na stronie www.egzotyka.tv oraz profilach społecznościowych w serwisach: Facebook.pl, twitter.com, instagram.com, youtube.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
e/ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń́ przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń́ oraz na obronie przed roszczeniami w postepowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi,
f/rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania, badanie satysfakcji klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z klientami.

2.3. Kategorie odnośnych danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
dane kontaktowe, dane personalne.

2.4. Dobrowolność́ podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych.

2.5. Czas przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą̨ przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat.

 

2.6. Odbiorcy danych osobowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
– organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się̨ o to do nas zwrócą̨, -dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień́ umownych i okoliczności, podmioty te działają̨ na nasze zlecenie albo samodzielnie określają̨ cele i sposoby ich przetwarzania.
– w szczególności następującym kategoriom podmiotów: biurom turystycznym, hotelom, przewoźnikom, którym powierzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji usług turystycznych.
Szczegółowa lista dostawców jest na bieżąco uaktualniana, a do danych podmiotów, którym powierzane są̨ Twoje dane w celu wykonania zakupionych usług, możesz uzyskać́ dostęp poprzez kontakt z Travel Project spółką z ograniczoną odpowiedzialnością̨.

2.7. Prawa osoby, której dane dotyczą̨ 

Na podstawie RODO masz prawo do:
– zadania dostępu do swoich danych osobowych
– zadania sprostowania swoich danych osobowych
– zadania usunięcia swoich danych osobowych
– zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
zadania przenoszenia danych osobowych
Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania zadania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie zadaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być́ przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter zadania lub liczbę̨ zadań́.
W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię̨ w terminie miesiąca od otrzymania zadania o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

2.7.1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy przetwarzane są̨ Twoje dane osobowe.
Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:
– dostępu do danych osobowych,
– uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
– uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać́ dostępu do swoich danych osobowych zgłoś́ swoje zadanie na adres: biuro@travel-project.pl

2.7.2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli Twoje dane osobowe są̨ nieprawidłowe masz prawo zadania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.
Masz też prawo do zadania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać́ sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia zgłoś́ swoje zadanie na adres: r biuro@travel-project.pl

2.7.3. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) Masz prawo zadania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
– Twoje dane osobowe przestały być́ niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
wycofałeś́ określoną zgodę̨, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę̨;
– Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– wniosłeś́/wniosłaś́ sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
– wniosłeś́/wniosłaś́ sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę̨ trzecią.
Pomimo zgłoszenia zadania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać́ Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.
Jeśli chcesz zażądać́ usunięcia swoich danych osobowych zgłoś́ swoje zadanie na adres: biuro@travel-project.pl

2.7.4. Prawo do zgłoszenia zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) Masz prawo do zadania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
– kwestionujesz prawidłowość́ swoich danych osobowych 

– Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić́ prawidłowość́ tych danych;
– gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

– Twoje dane osobowe przestały być́ potrzebne do celów przetwarzania, ale są̨ one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń́;
– gdy zgłosiłeś́/zgłosiłaś́ sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są̨ nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
Jeśli chcesz zażądać́ ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś́ swoje zadanie na adres: biuro@travel-project.pl

2.7.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść́ sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

– przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę̨ trzecią;

– przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeśli chcesz zagłosić́ sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś́ swoje zadanie na adres: biuro@travel-project.pl

2.7.6. Prawo do zadania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Masz prawo do otrzymać́ od Administratora danych osobowych swoje dane osobowe (zaszyfrowany plik MS Excel) oraz przesłać́ je innemu administratorowi danych osobowych.
Możesz również̇ zażądać́, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
Jeśli chcesz zażądać́ przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś́ swoje zadanie na adres: biuro@travel-project.pl

2.8. Prawo do cofnięcia zgody
Możesz cofnąć́ udzieloną zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli chcesz cofnąć́ zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś́ swoje zadanie na adres: biuro@travel-project.pl

2.9. Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sadzisz, ze przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

PISEMNE POTWIERDZENIE POSIADANIA UMOWY GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 

Stosownie do postanowień́ art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) 

Travel Project

działając jako organizator turystyki posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem: 807/12/2019
potwierdza posiadanie zabezpieczenia, na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie: 

Pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;

Pokrycia wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę̨ turystyczną lub każdą opłaconą usługę̨ przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają̨ w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana; Pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę̨ turystyczną odpowiadającą̨ części imprezy turystycznej lub za każdą usługę̨ opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą̨ części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają̨ w ich imieniu w formie umowy gwarancji ubezpieczeniowej nr 06.119.257 wystawionej przez: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń́ i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51.

Gwarancja/umowa ubezpieczenia jest ważna w okresie od dnia 25 lutego 2020 r. do dnia 24 lutego 2021 r. i obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej oraz umowy o powiązane usługi turystyczne* zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie. 

Suma gwarancyjna wynosi: 212 855,00 PLN. 

Oryginał gwarancji znajduje się̨ u Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. 

Podróżny ubiegający się̨ o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niezrealizowania imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych składa zgłoszenie do Gwaranta/Ubezpieczyciela. Zgłoszenie zawiera imię̨ i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań́ wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć́: a) kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej miedzy podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych; b) kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę̨ turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych; c) oświadczenie podróżnego:- stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę̨ ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań́ umownych o określonej wartości,- zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić wypłata smrodków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia. 

W przypadku gdy gwarancja/umowa ubezpieczenia, okażą się̨ niewystarczające na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju oraz na pokrycie zwrotu wpłat lub części wpłat to brakujące smrodki finansowe wypłaca bezpośrednio poszkodowanemu podróżnemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11. 

Travel Project Sp. z o.o. potwierdza dokonywanie terminowych wpłat składek w należytej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

Stan 25.02.2020